Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europa.

 

 • Een week huur loopt van zaterdag tot zaterdag. De mobilhome dient te worden opgehaald om 14 uur en moet worden ingeleverd om 10 uur. Andere dagen en uren zijn enkel mogelijk na voorafgaandelijk akkoord en bij beschikbaarheid.

 • 2.000 km per week inbegrepen, extra km 0.25 €/km, vanaf 2 weken huur onbeperkte km.

 • Een reservatie is pas definitief bij betaling van 30% van de totale huursom.

 • Het saldo dient 4 weken voor vertrek betaald te worden. Indien de reservatie minder dan 6 weken voor vertrek gebeurt, dient de volledige huursom betaald te worden en dit binnen de week na reservatie.

 • De waarborg bedraagt €1200,- minstens 1 week voor vertrek te storten. 

 • Minimum leeftijd 25 jaar en minimum 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs B.  Omniumverzekering en hulpverlening inbegrepen.  

 • Roken, frituren,kaarsen en huisdieren zijn verboden. Het is verboden illegalen, drugs, verdovende middelen of andere verboden middelen te vervoeren.

 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehele mobilhome, en de goede staat ervan, met alles wat er zich in, op en aan bevindt, gedurende de gehele huurperiode. Deze periode gaat in op het moment van overname en eindigt op het moment van overdracht. De huurder is verplicht alle gebreken en ontstane schades tijdens deze periode direct te melden bij het ontstaan ervan en bij overdracht.  In geval van achterhouden van informatie wordt de volledige borgsom door de verhuurder ingehouden.

 • De mobilhome moet binnen en buiten gereinigd worden net voor inlevering : volle brandstoftank, lege water- en toilettank, propere toiletruimte en propere ijskast.

 

Annulatie :

Gebeurt door aangetekend schrijven of per mail door de huurder.

De huurder is volgend bedrag verschuldigd :

 • Tot 10 weken voor vertrek : 30% van de huursom=voorschot

 • Tot 6 weken voor vertrek : 50% van de huursom

 • Vanaf 6 weken voor vertrek : 90% van de huursom

 • Tot de dag van vertrek : 100% van de huursom

Het vroeger terugbrengen van de mobilhome geeft geen recht op terugbetaling van de betaalde huursom.

 

Verplichtingen verhuurder :

De verhuurder is verplicht om :

 • De mobilhome tijdig en met geldig keuringbewijs ter beschikking te stellen voor de gehuurde periode.

 • De mobilhome in goede staat en compleet met inventaris en toebehoren af te leveren op het afgesproken tijdstip.

 • Verplichte boorddocumenten en instructieboekjes mee te geven.

 • Voldoende instructies omtrent het gebruik van de mobilhome vooraf te geven.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of andere schade van de verhuurder

of diens gezelschap, ontstaan door gebruik van de mobilhome, een mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

Bij laattijdige betaling behoudt de verhuurder het recht om alsnog de huurovereenkomst per aangetekend schrijven of per mail te beëindigen.

Het niet kunnen leveren van de mobilhome door de verhuurder kan maximaal leiden tot het terugbetalen van de huursom inclusief borg, maar geeft nooit recht op schadevergoeding van welke aard ook.

De verhuurder zal 2 weken, doch uiterlijk binnen de 6 weken, de borgsom verminderd met eventuele boetes, schades of andere kosten terug storten.

 

Verplichtingen huurder :

De huurder is verplicht om :​

 • De mobilhome zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken en er geen veranderingen aan te brengen.

 • De instructies van de verhuurder op te volgen.

 • De mobilhome niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.

 • Zorg te dragen dat alleen hijzelf, of de genoemde gemachtigd bestuurder, de mobilhome bestuurt : minimum leeftijd 25 jaar en minimum 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs B.

 • Bij ongeval of (mechanische) defecten de verhuurder zo snel mogelijk te verwittigen.

 • De fietsendrager niet zwaarder te belasten dan 60 kg.

 

Kosten :

 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van de mobilhome zoals brandstof, olie, reparaties/vervangingen van banden of verlichting, boetes, gerechtskosten,… komen voor rekening van de huurder.

 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van het MTG (maximaal toegelaten gewicht = 3.500 kg) en eventuele boetes hieraan verbonden.

 • De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparaties komen voor de rekening van de verhuurder.

 • De huurder is steeds verplicht om de verhuurder te contacteren voor het oplossen van (mechanische) defecten.  Het op eigen initiatief laten herstellen van defecten kan nooit leiden tot een vergoeding van de gemaakte kosten door de verhuurder.

 

Schade :

 • Bij elke schade door verlies, in beslagname of beschadiging aan de mobilhome, inventaris en toebehoren, contacteert de huurder de verhuurder.  De huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

 • Indien er schadereparaties dienen te gebeuren, wordt er €50,- aangerekend ter dekking van administratieve kosten.

 • De huurder is aansprakelijk voor genoemde schade door hem veroorzaakt en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten.

 • Bij inbeslagname door de overheid is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

 • De verhuurder is niet verplicht om na professionele vaststelling het schadebedrag te verdedigen.  De huurder mag bij twijfel, op eigen kosten, een tegenexpertise aanvragen.

 • Bij schade aan het voertuig wordt de volledige waarborg ingehouden tot na afhandeling van het schadedossier. De waarborg dient om de schade die niet gedekt wordt door de verzekering door oa verkeerd gebruik of om de vrijstelling geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

 

Tekortkomingen :

Brengt de huurder de mobilhome later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder het recht op een vergoeding van de huurder van €250,- per dag of gedeelte van de dag dat de mobilhome te laat binnen komt. 

Overschrijding van het vooraf overeengekomen aantal inbegrepen aantal km zal afgerekend worden aan €0,25 per extra km en verrekend worden met de borg.

De mobilhome dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij deze heeft ontvangen.  Indien de huurder niet voldoet aan de door de verhuurder gestelde eisen, gelden volgende schoonmaakkosten :

 • Vuilwatertank niet geledigd €30,-

 • Toilettank niet geledigd €90,-

 • Buitenzijde niet gereinigd €75,-

 • Binnenzijde niet gereinigd €75,-

 • Toilet/lavabo/doucheruimte niet gereinigd €50,-

 • Gasvuur/spoelbak niet gereinigd €25,-

 • Koelkast/vriesvak niet gereinigd €50,-

 • Niet afgetankt €25,- + kosten aantal liters om de tank af te vullen.

 • Indien onderdelen van de inventaris ontbreken of beschadigd zijn, worden de vervangkosten in rekening gebracht.

Deze kosten kunnen cumuleren en worden met de borg verrekend.

 

Indien blijkt dat de waarborg ontoereikend is voor de betaling van de kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het verschuldigde bedrag boven de borgsom aan de verhuurder contant betalen.

 

Algemeen :

Afwijkingen van het huurcontract en/of huurvoorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen.

Het huren van de mobilhome kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.

Het door de huurder ingevulde en ondertekende reservatieformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekenende huurcontract/voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
yelleborg.mobilhome@telenet.be - 0032495737902 - Lichtenaustraat 1 2480 Dessel