top of page

Algemeen:

 • Afwijkingen van het huurcontract en/of huurvoorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen.

 • Het huren van de mobilhome kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.

 • Het door de huurder ingevulde en ondertekende reservatieformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekenende huurcontract/voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

 

Kilometers:

 • 2.000 km per week inbegrepen 

 • extra km 0,25 €/km, vanaf 2 weken huur onbeperkte km

 

Prijzen:

 • Prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering, wc-product.

 • De waarborg bedraagt €1000,- en is te betalen voor afhaling.

 • Het brandstofverbruik (diesel + adblue) is ten laste van de huurder. De mobilhome is volgetankt bij vertrek en wordt volgetankt afgeleverd bij terugkomst. Het verschil wordt verrekend met de waarborg samen met een forfaitaire kost van €15,-.

 • Een reservatie is pas definitief bij betaling van 30% van de totale huursom.

 

Niet toegelaten:

 • Het is niet toegelaten te roken in de gehele mobilhome.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten.

 • Het gebruik van toestellen zoals een frietketel, microgolf, … zijn niet toegelaten

 

Voorwaarden:

 • Verhuurvoorwaarden gelden enkel binnen Europa.

 • Bestuurder is minstens 25 jaar, ten minste 6 maanden in het bezit van een in België geldig rijbewijs en laatste 5 jaar niet uit recht tot sturen ontzet

 • Het saldo dient 4 weken voor vertrek betaald te worden. Indien de reservatie minder dan 6 weken voor vertrek gebeurt, dient de volledige huursom betaald te worden en dit binnen de week na reservatie.

 • De waarborg bedraagt €1000,- minstens 1 week voor vertrek te storten. 

 • De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of andere schade van de verhuurder of diens gezelschap, ontstaan door gebruik van de mobilhome, een mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

 • Bij laattijdige betaling behoudt de verhuurder het recht om alsnog de huurovereenkomst per aangetekend schrijven of per mail te beëindigen.

 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal leiden voor de overtreder tot het betalen van een schadevergoeding gelijkgesteld aan de volledige aankoopsom van het voertuig.

 • Het niet kunnen leveren van de mobilhome door de verhuurder kan maximaal leiden tot het terugbetalen van de huursom inclusief borg, maar geeft nooit recht op schadevergoeding van welke aard ook.

 • De verhuurder zal 2 weken, doch uiterlijk binnen de 6 weken, de borgsom verminderd met eventuele boetes, schades of andere kosten terug storten.

 

De huurder is verplicht om :​

 • De mobilhome zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken en er geen veranderingen aan te brengen.

 • De instructies van de verhuurder op te volgen.

 • De mobilhome niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.

 • Zorg te dragen dat alleen hijzelf, of de genoemde gemachtigd bestuurder, de mobilhome bestuurt : minimum leeftijd 25 jaar en minimum 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs B.

 • Bij ongeval of (mechanische) defecten de verhuurder zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te verwittigen.

 

Kosten:

 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van de mobilhome zoals brandstof, adblue, olie, reparaties/vervangingen van banden of verlichting, boetes, gerechtskosten,… komen voor rekening van de huurder.

 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van het MTG (maximaal toegelaten gewicht = 3.500 kg) en eventuele boetes hieraan verbonden

 • De huurder is steeds verplicht om de verhuurder te contacteren voor het oplossen van (mechanische) defecten.  Het op eigen initiatief laten herstellen van defecten kan nooit leiden tot een vergoeding van de gemaakte kosten door de verhuurder.

 

Schade:

 • Bij elke schade door verlies, in beslagname of beschadiging aan de mobilhome, inventaris en toebehoren, contacteert de huurder de verhuurder binnen de 24 uur. 

 • De huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

 • Indien er schadereparaties dienen te gebeuren, wordt er €50,- aangerekend ter dekking van administratieve kosten.

 • De huurder is aansprakelijk voor genoemde schade door hem veroorzaakt en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten.

 • Bij inbeslagname door de overheid is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

 • De verhuurder is niet verplicht om na professionele vaststelling het schadebedrag te verdedigen.  De huurder mag bij twijfel, op eigen kosten, een tegenexpertise aanvragen.

 • Bij schade aan het voertuig wordt de volledige waarborg ingehouden tot na afhandeling van het schadedossier. De waarborg dient om de schade die niet gedekt wordt door de verzekering door verkeerd gebruik of om de vrijstelling geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

 

Tekortkomingen:

 • Brengt de huurder de mobilhome later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder het recht op een forfaitaire vergoeding van de huurder van €200,- .Voor elke bijkomende dag een extra bedrag van 150 €. Dit wordt verrekend met de waarborg.

 • De mobilhome dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij deze heeft ontvangen.  Indien de huurder niet voldoet aan de door de verhuurder gestelde eisen, wordt een som van €200,- (reiniging buiten €75, reiniging binnen €75, WC en lozen watertank €50) verrekend met de waarborg.

 • Indien onderdelen van de inventaris ontbreken of beschadigd zijn, worden de vervangkosten in rekening gebracht.

 • Deze kosten kunnen cumuleren en worden met de borg verrekend.

 • Indien blijkt dat de waarborg ontoereikend is voor de betaling van de kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het verschuldigde bedrag boven de borgsom aan de verhuurder contant betalen.

 

Annulatie:

Gebeurt door aangetekend schrijven of per mail door de huurder.

De huurder is volgend bedrag verschuldigd :

 • Tot 10 weken voor vertrek : 30% van de huursom=voorschot

 • Tot 6 weken voor vertrek : 50% van de huursom

 • Vanaf 6 weken voor vertrek : 90% van de huursom

 • Tot de dag van vertrek : 100% van de huursom

Het vroeger terugbrengen van de mobilhome geeft geen recht op terugbetaling van de betaalde huursom.

bottom of page